REGULAMIN DMP REGION WZBS ŁÓDŹ 2023/2024

III liga

I Ustalenia ogólne

1. WZBS w Łodzi jest organizatorem rozgrywek III ligi Drużynowych Mistrzostw Polski 2022/23 na podstawie punktu 2.5 Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski (http://www.pzbs.pl/regulamin-dmp).
2. W III lidze występuje 12 drużyn.
3. W początkowej części sezonu rozgrywane są mecze 20-rozdaniowe w dwóch segmentach po 10 rozdań. W końcowej - mecze 40-rozdaniowe w 4 segmentach po 10 rozdań, z wyjątkiem finału na dystansie 60 rozdań w 6 segmentach po 10 rozdań (ale w obu przypadkach kapitanowie zainteresowanych drużyn mogą w porozumieniu z sędzią skrócić dystans, zmniejszając liczbę zaplanowanych segmentów).
4. Mecze 20-rozdaniowe są rozgrywane na IMP z przeliczeniem na VP według skali ułamkowej 20:0 (http://www.pzbs.pl/download/regulaminy/tabele_vp.pdf). Mecze 40- i 60-rozdaniowe - na IMP bez przeliczania na VP.
5. Oficjalnym źródłem danych wykorzystywanych do obliczania wyników meczu są zapisy wprowadzone do urządzeń Bridgemate. Za ich poprawność odpowiadają obie pary. Jest wskazane, by po zakończeniu gry w każdym segmencie przedstawiciele drużyn sprawdzali poprawność wyników.
6. Błąd w zapisie może zostać poprawiony, o ile jego wystąpienie zostanie zgłoszone sędziemu najpóźniej 2 dni po odpowiednim zjeździe (tj. do najbliższego wtorku).
W meczu 11 rundy czas ten zostaje skrócony do 15 minut po zakończeniu gry, a w sobotnich meczach fazy pucharowej – do godziny po zakończeniu gry.
7. Składy drużyn w każdym segmencie są zgłaszane za pomocą urządzeń Bridgemate. Nie prowadzi się protokołów w wersji papierowej. Sędzia powinien każdorazowo sprawdzić, czy wprowadzone dane są zgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z §59 Regulaminu Zawodów PZBS (http://stara.pzbs.pl/komunikaty/r2005/RegulamZawodow.pdf) zawodnicy drużyny gości powinni jako pierwsi zająć miejsca przy stole przed pierwszą połową meczu, gospodarzy - przed drugą.
W meczach fazy pucharowej obowiązuje procedura opisana w Regulaminie Zawodów PZBS, chyba że kapitanowie drużyn nie zgłoszą się przed rozpoczęciem meczu do sędziego w celu przeprowadzenia losowania - wówczas obowiązuje tzw. ślepy line-up.
8. Zawodnicy powinni zająć miejsca przy stołach niezwłocznie po wydaniu odpowiedniego polecenia przez sędziego. Spóźnienia mogą podlegać karom proceduralnym.
9. W trakcie trwania segmentu zawodnicy nie powinni oddalać się od stołu. Łamanie tej zasady może podlegać karom proceduralnym.
10. Poniżej podano orientacyjny harmonogram zjazdu. W zależności od tempa gry sędzia jest upoważniony do jego modyfikacji w celu jak najsprawniejszego przeprowadzenia zawodów; szczegóły ewentualnych zmian będą komunikowane na bieżąco.

II Schemat rozgrywek

1. W trakcie pierwszych dwóch zjazdów i na początku trzeciego zjazdu drużyny rozegrają 11 meczów systemem każdy z każdym.
2. W pozostałej części trzeciego zjazdu i na czwartym zjeździe zostaną rozegrane cztery etapy 40-rozdaniowych meczów (jeden etap każdego dnia, etapy są poniżej oznaczone A, B, C, D).
3. Carry over w IMP jest wyliczane na podstawie różnicy VP zdobytych przez rywalizujące drużyny w fazie każdy z każdym; różnicę tę mnoży się przez 0,5.
Jeśli wyliczone w ten sposób carry over jest wyższe niż 20 IMP, przyjmuje się wartość 20 IMP.
4. Jeśli mecz zakończy się remisem, za jego zwycięzcę uważa się drużynę, której przysługiwało carry over.
5. Gdy dwie drużyny kończą sezon tym samym etapem, podział należnych im miejsc w końcowej klasyfikacji następuje na podstawie miejsc zajmowanych na koniec fazy każdy z każdym.
6. Przebieg poszczególnych etapów jest określony następująco (używane tu określenia „drużyny z miejsc” odnoszą się do miejsc zajmowanych na koniec fazy każdy z każdym; oznaczenia A1 itd. można znaleźć na schemacie graficznym):
A1) Drużyny z miejsc 1-2 grają przeciwko drużynom z miejsc 3-4. Zwycięzcy przechodzą do meczu C1, przegrani – do meczu B1.
A2) Drużyny z miejsc 5-6 grają przeciwko drużynom z miejsc 7-8. Zwycięzcy przechodzą do meczu B1, przegrani – do meczu B2.
A3) Drużyny z miejsc 9-10 grają przeciwko drużynom z miejsc 11-12. Zwycięzcy przechodzą do meczu B2, przegrani – do meczu C2.
B1) Przegrani z meczów A1 grają przeciwko zwycięzcom meczów A2. Zwycięzcy przechodzą do meczu C1, przegrani kończą sezon na miejscach 5-6.
B2) Przegrani z meczów A2 grają przeciwko zwycięzcom meczów A3. Zwycięzcy kończą sezon na miejscach 7-8, przegrani przechodzą do meczu C2.
C1) Zwycięzcy meczów A1 grają przeciwko zwycięzcom meczów B1. Zwycięzcy przechodzą do meczu D1, przegrani kończą sezon na miejscach 3-4.
C2) Przegrani z meczów B2 grają przeciwko przegranym z meczów A3. Zwycięzcy kończą sezon na miejscach 9-10, przegrani przechodzą do meczu D2.
D1) Zwycięzcy meczów C1 grają przeciwko sobie. Zwycięzca kończy sezon jako mistrz III ligi i awansuje do II ligi. Przegrany kończy sezon na miejscu 2.
D2) Przegrani z meczów C2 grają przeciwko sobie. Zwycięzca kończy sezon na miejscu 11, przegrany – na miejscu 12.
7. Pary przeciwników w meczach play-off w grupach 4-drużynowych są określane na zasadzie wyborów dokonywanych przez uprawnione drużyny:
a) w grupach A1, A2, A3 drużyna z najwyższego miejsca (odpowiednio 1, 5, 9) wybiera przeciwnika spośród 2 drużyn z najniższych miejsc (odpowiednio 3-4, 7-8, 11-12);
b) w grupach B1, B2 wyżej sklasyfikowany spośród przegranych meczów A1/A2 wybiera przeciwnika spośród zwycięzców meczów A2/A3;
c) w grupie C1 wyżej sklasyfikowany spośród zwycięzców meczów A1 wybiera spośród zwycięzców meczów B1;
d) w grupie C2 wyżej sklasyfikowany spośród przegranych z meczów B2 wybiera spośród przegranych z meczów A3.
8. Drużyny z miejsc 2-11 końcowej klasyfikacji będą miały prawo wziąć udział w rozgrywkach III ligi 2023/24. Drużyna z miejsca 14 spada do IV ligi.

Terminy zjazdów:
22-23.10.2022
5-6.11.2022
17-18.12.2022
7-8.01.2023

Harmonogram zjazdu:
- gdy danego dnia rozgrywa się 60 rozdań, poszczególne segmenty rozpoczynają się o 10:00, 11:30, 13:15, 15:20, 17:00, 18:30;
- gdy danego dnia rozgrywa się 40 rozdań, poszczególne segmenty rozpoczynają się o 10:00, 11:30, 14:00, 15:30.
Przerwa obiadowa - zwykle po połowie rozdań przewidzianych do rozegrania danego dnia.

ZOSTAŃ DONATOREM ŁÓDZKIEGO BRYDŻA! TO PROSTE...

WZBS W ŁODZI OD 2019 ROKU JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
Oznacza to , że możecie Państwo bezpośrednio wesprzeć jego działalność poprzez wpłatę 1% swoich podatków. Uzyskane
w ten sposób pieniądze w całości zostaną wykorzystane przez WZBS na cele statutowe, w tym rozwój brydża młodzieżowego.
W formularzu PIT wpisujemy nazwę i numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1% swojego podatku.
Resztą zajmie się już urząd skarbowy. Dane naszego Związku wymagane w wypełnianym formularzu PIT:

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO W ŁODZI
KRS 0000081024 


Nic nie tracisz, a wspierasz rozwój dyscypliny sportowej, która jest Twoją pasją!